Alterart logo
Formularz 5 Seconds Of Summer| TAURON Arena Kraków

1.     Przy odbiorze akredytacji należy okazać oryginał legitymacji prasowej.

2.     Brak podpisów, pieczęci lub ważnej legitymacji skutkuje odrzuceniem wniosku lub odmową wydania akredytacji.

3.     Akredytacje będą wydawane TYLKO dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe.

4.     Wnioski przedstawicieli klubów, zespołów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych będą odrzucane.

5.     Zgłoszenie po akceptacji naczelnego redakcji należy zeskanować i przesłać na adres akredytacja@alterart.pl

6.     Z uwagi na duże zainteresowanie prosimy o rzetelne i czytelne wypełnienie wniosku.

7.     Liczba akredytacji jest limitowane. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.

8.     Akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na teren festiwalu oraz do strefy namiotu dla mediów.

9.     Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu koncertu. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Agencji przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.

10.  Agencja zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.

Prosimy uzupełnić formularz.
Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wydrukowanie wniosku (format pdf) i po uzyskaniu podpisu naczelnego redakcji, przesłanie zeskanowanego na adres: akredytacja@alterart.pl

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych w postaci:

  • Twojego imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu 
  • imienia i nazwiska redaktora naczelnego,
  • imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty e-mail Twoich współpracowników ubiegających się o przyznanie akredytacji (gdy ma to zastosowanie) 

jest Alter Art Festival Spółka z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557, REGON: 220015184 (dalej: „Administrator”). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu, w związku z decyzją o przyznaniu akredytacji dziennikarskiej na wybrane przez Ciebie wydarzenie (dalej: „Impreza”) oraz ustalenia tożsamości Twojej i/lub Twoich współpracowników i przyznanych Tobie/Wam uprawnień do poruszania się po terenie Imprezy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na konieczności zapewnienia prawidłowej komunikacji z Tobą i innymi osobami zaangażowanymi w relacjonowanie Imprezy w mediach oraz konieczność zagwarantowania bezpiecznego przebiegu Imprezy. Dane osobowe podane w formularzu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom zaangażowanym bezpośrednio w przygotowanie i organizację Imprezy. Dane osobowe podane w formularzu mogą być przechowywane przez Administratora tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek ubiegania się o akredytację dziennikarską. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych.